PTC 15 (nắp cần)

88,000

  • L: 96.0 mm
  • H: 23.6 mm
  • Đừơng kính: 11.0-16mm

MAKER PRODUCT