R18 FLUORO LTD 100m – 14lb

407,000

  • Đường kính: 0.310mm

MAKER PRODUCT