R18 FLUORO LTD 100m – 7lb

374,000

  • Đường kính: 0.220mm

MAKER PRODUCT